CA
Reservar
CA

Política de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, conegut com reglament General de Protecció de dades (RGPD o GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), els informem que la Política de Protecció de dades i Política de privacitat de la nostra empresa, en el que fa referència al tractament de le seves dades personals, és la següent:


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LE DADES PERSONALS:

El responsable del tractament de les dades personals és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o juntament amb d’altres, determini els mitjans i finalitats del tractament.

En aquest cas, les dades del responsable del tractament són els següents:

Identitat: ROSAMAR SA

CIF: A-17/014630

Adreça Postal: Avinguda Pau Casals 8-10 de Lloret de Mar (17310)

Telèfon: + 34 972 364 650 | Adreça Electrònica: rosamar@rosamarhotels.com

Altres empreses del Grup Rosamar:


ROSAMAR SA en qualitat de responsable de les dades i de la pàgina web, de conformitat amb la normativa legal vigent, i en concret, amb allò disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD o GDPR), així com per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç Electrònic (LSSICE), els informem que tenim implementades mesures tècniques i organitzatives adequades, segons l’estat de la tècnica i el cost de la seva aplicació respecte als riscos i a la naturalesa de les dades personals tractades, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades personals.


DADES PERSONALS:

Les dades personals són qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable («l’interessat»); e considerarà física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, directa o indirectament, en particular mitjançant identificador, como per exemple u nom, un número de identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o varis elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, cultural o social d’aquesta persona.

Hi ha una gran varietat d’informació que es considera dades personals, per exemple el nom, la informació de contacte, IP de l’ordinador…

Per ampliar aquesta informació pot consultar la web de l’Agencia Española de Protección de datos o la de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades entre d’altres.


TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

Es considera tractament de dades personals qualsevol operació o conjunt d’operacions fetes sobre dades personals o conjunt de dades personals, ja sigui amb procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, comunicació, difusió o qualsevol altra manera d’habilitació de l’accés, limitació o destrucció de les dades.


FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals facilitades pels interessats seran utilitzats exclusivament per al següent:


Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals que ens ha proporcionat es conservaran durant el temps necessari per a dur a terme el servei sol·licitat o contractat, i fins a un termini màxim de 5 anys a partir d la darrera confirmació per la seva part de la existència d’interès en que mantinguem les seves dades.

Això s’entén sense perjudici d’una possible conservació més perllongada als efectes d’un eventual compliment de les obligacions legals i per a l’exercici i seguiment de les accions legals i judicials que puguin ser pertinents.

Passats els terminis indicats es procedirà a l’eliminació de les dades personals.


LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:

La base legal per al tractament de les seves dades personals respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica per part de l’usuari en el moment de l’acceptació d’aquesta política de Protecció de dades personals i de privacitat.

Així mateix, es detalla a continuació la legitimació per al tractament de les seves dades per a cadascuna de les finalitats del tractament de dades personals que s’han identificat en anterioritat:


DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES DE DADES:

Les seves dades personals es comunicaran a altres empreses del grup empresarial per a finalitats vinculades al tractament de les dades personals dels clients o usuaris.

Per al millor compliment dels serveis que ens han estat sol·licitats, facilitem determinades dades a encarregats de tractament amb els que tenim subscrits els corresponents contractes en matèria de protecció de dades. En aquests casos, les dades que es faciliten són només els estrictament necessaris per a l’activitat concreta que e vagi a realitzar. A títol merament d’exemple, s’enuncien els serveis que poden contractar-se a encarregats de tractament: proveïdors de serveis informàtics, empreses de seguretat, assessorament fiscal o legat, etc. La relació ante­rior e facilita a títol d’exemple, podent l’empresa utilitzar serveis d’empreses que pertanyin a altres sectors d’activitat per poder donar-los serveis de qualitat. Fora d’aquests casos, no s’ha previst cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.

També es facilitarà informació a tercers en els supòsits en que així s’estableixi de manera imperativa per la normativa vigent o quan sigui requerit judicialment (administracions públiques jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat, agència tributària, etc..


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

L’informem que en la seva qualitat de persona interessada, li corresponen els següents:

Per a retirar el seu consentiment respecte a la remissió de comunicacions comercials dels nostres serveis, consulti l’apartat “Com puc exercir els meus drets?”. També es podrà donar de baixa directament cada cop que rebi una comunicació comercial per correu electrònic.

Els interessats poden obtenir informació addicional sobre els seus drets a la pàgina web de la Agencia Española de Protección de datos o a la de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Pot exercir els seus drets mitjançant un escrit remès a l’adreça postal Avinguda Pau Casals 8-10 de Lloret de Mar (17310) o al correu electrònic (rosamar@rosamarhotels.com), amb l’assumpte “Dades Personals” adjuntant una fotocòpia del seu document d’Identitat o qualsevol mitjà anàleg establert en dret.


DE QUINES VIES DE RECLAMACIÓ DISPOSA?

Si considera que els seus drets no han estat degudament atesos, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de datos o davant qualsevol autoritat de control competent.


INFORMACIÓ TRACTADA:

Quines categories de dades personals tractem?

Procurem que la informació que sol·licitem sigui la mínima i necessària per a la gestió de les finalitats que consten en aquesta política de Protecció de dades i de Privacitat.

La nostra empresa pot tractar les següents categories de dades personals:

Les categories d’interessats dels que tractem les seves dades personals a priori són les persones interessades en els productes i serveis de la nostra empresa, així com en la contractació o reserves dels mateixos. També es consideren interessades a les persones que es donin d’alta a la borsa de treball o enviïn el seu currículum vitae.

L’interessat garanteix que les dades personals que ha facilitat son autèntiques i es fa responsable de comunicar a l’empresa qualsevol modificació o error en els mateixos, responen per tant de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en tot moment.

En cas que l’interessat pretengui comunicar dades personals de tercers, prèviament ha hagut d’informar i haver obtingut el consentiment del mateix, d’acord amb la nostra política de Protecció de dades i de Privacitat. És per això, que en el cas que l’usuari hagi introduït dades personals d’un tercer, declara i garanteix que compta amb el consentiment del tercer per a la comunicació de les seves dades i posterior tractament de les mateixes per part de la nostra empresa, així com que ha informat prèviament al tercer de qui dona dades del contingut de la present Política de Protecció de dades i de Privacitat.


Dades personals que recollim de forma automàtica:

Quan l’interessat visita les nostres pàgines web, recollim certa informació de forma automàtica, inclòs si al final no realitza la reserva o contractació. Aquesta informació pot incloure l’adreça IP, la data i l’hora en que s’ha accedit als nostres serveis, informació sobre el hardware, el programari o el navegador d’Internet que utilitzi, o l’idioma seleccionat entre d’altres.

Aquesta informació permet millorar els serveis i l’experiència d’usuari al lloc web, i identificar possibles usos fraudulents i possibles atacs a la seguretat del lloc web, així com realitzar estadístiques sobre l’ús i l’eficàcia del lloc web. Tret que es detecti un ús fraudulent o contra la seguretat del web, aquestes dades no es conservaran. En cap cas es prendran decisions automatitzades amb efectes jurídics per a l’usuari en base a aquesta informació.

Per ampliar informació, consulti l’apartat sobre Cookies o galetes informàtiques.


ENVIAMENT DE COMUNICACIONS:

Sempre que l’interessat realitza una reserva o contracta un servei o producte, se li enviarà un correu electrònic en el que es comunicarà la confirmació de reserva o contractació, amb informació de la mateixa. Així mateix, podrem posar-nos en contacte amb l’interessat amb l’objectiu d’informar-lo de qualsevol modificació o novetat relacionada amb la mateixa.

Per altra banda, l’empresa podrà enviar comunicacions comercials relacionades amb els productes o serveis que ofereix sempre que així ho hagi consentit de manera expressa i específica mitjançant la validació de la casella habilitada a tal efecte o mitjançant qualsevol manifestació de consentiment exprés en aquest sentit.

L’interessat podrà retirar el seu consentiment per a rebre qualsevol tipus de comunicació comercial en qualsevol moment enviant comunicació en els termes recollits a l’apartat “Dret de les persones interessades”. Així mateix, aquesta possibilitat li serà oferta a l’interessat també a cada comunicació comercial que rebi via correu electrònica o sms.


COMUNICACIÓ DE DADES PER PART DE MENORS D'EDAT:

Els serveis oferts a través del lloc web només estan disponibles per a majors d’edat. Per tant, aquells que no compleixin amb aquesta condició s’hauran d’abstenir de subministrar informació personal al lloc web.


LINKSA A PÀGINES WEB DE TERCERS:

El nostre lloc web pot contenir links a pàgines web de companyies o entitats de tercers. Donat que no podem fer-nos responsables de la forma en la que aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat d’aquetes pàgines web que no són propietat de la nostra empresa en relació a l’ús, processament i protecció de dades personals.


MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIALS:

La nostra empresa utilitza les xarxes socials per a donar a conèixer els seus serveis i productes i compartir informació i experiències amb els seus usuaris i seguidors.

Donat que no podem fer-nos responsables de la forma en la que aquestes companyies tracten la protecció de la privacitat i de les dades personals dels seus usuaris, i que cadascuna d’elles té la seva pròpia política en la matèria, els aconsellem que llegeixin detingudament les declaracions de política de privacitat de cada xarxa social respecte al tractament que realitzen amb les dades personals dels seus usuaris, abans d’utilitzar-les.


MODIFICACIONS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT:

L’empresa es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades i de Privacitat d’acord amb els tractaments de dades que realitzi i amb la legislació aplicable a cada moment, del que informarà degudament al lloc web, pel que recomana a l’interessat que la revisi periòdicament per estar informat de com l’empresa tracta i protegeix les seves dades personals.Preguntes i dubtesSi té algun dubte o pregunta sobre aquesta política de privacitat, li preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a rosamar@rosamarhotels.com amb l’assumpte “Política Privacitat”.


POLÍTICA DE PRIVACITAT FLEXMYROOM

En contractar els nostres serveis amb l'"Assegurança de viatge - Estada tranquil·la" vostè està acceptant que cedim les seves dades personals a l'entitat FLEXMYROOM INSURETECH, SL, domiciliada a Benidorm (03503 – Alacant), Carrer Girona, 13, Local CA 18, i amb CIF número B42687616, amb l'única finalitat que es pugui beneficiar de les assegurances sobre les cancel·lacions que aquesta entitat ofereix.

Aquesta entitat cancel·larà les vostres dades personals quan el servei hagi finalitzat i s'hagin complert els terminis legalment establerts. Podreu exercir els vostres drets d'accés a les dades, de rectificació o supressió de les dades, de limitació de l'ús de les dades, d'oposició de l'ús de les dades i de portabilitat de les dades a l'adreça de correu electrònic datos@flexmyroom.com

Reservar